Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) είναι μια από τις πιο παλιές επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Τα μέλη της Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας απολαμβάνουν:

  • τον τίτλο μέλους της ΕΓΓΕ, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους ζωή
  • τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΕΓΓΕ και στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέων μελών
  • άμεση ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της εταιρείας
  • τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ΕΓΓΕ
  • την έγκαιρη πληροφόρηση, μέσω της γραμματείας της εταιρείας για δράσεις σχετικά με τους ηλικιωμένους