Πρόγραμμα Πρόληψης Ηπιόνη

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων, ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με την ενεργό και υγιή γήρανση, σε σύμπραξη με το Υπουργείο Υγείας εκπονούν κάθε χρόνο το πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ.

Το Υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων (Ηπιόνη), το οποίο για το έτος 2015 έχει ως θέµα «Σακχαρώδης ∆ιαβήτης», μετά από πρόταση της Ε.Γ.Γ.Ε. και η η οποία έχει τον επιστημονικό συντονισμό.

Το Πρόγραµµα «Ηπιόνη» απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 55 ετών και άνω, προκειµένου να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν πέραν των ηλικιωµένων ατόµων και άτοµα µέσης ηλικίας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση περιστατικών, η διαµόρφωση υγιών στάσεων, συνηθειών και συµπεριφορών καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της διαχείρισης των χρονίων παθήσεων και της αυτοφροντίδας.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 (και για κάθε επόµενο έτος αντίστοιχα µε διαφορετικό θέµα).

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά έτος τα Πιλοτικά Προγράμματα ΗΠΙΟΝΗ στα οποία συμμετείχε η Ε.Γ.Γ.Ε.: