Καταστατικό

ΕπωνυμίαΈδρα

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία» (Ε.Γ.Γ.Ε.) με έδρα την Αθήνα. Το σωματείο είναι καθαρά επιστημονικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό.

Σκοποί

Άρθρο 2

Σκοποί της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του γήρατος, η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η πρόληψη του πρόωρου βιολογικού γήρατος, η προώθηση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα προβλήματα αυτά και η ανάπτυξη και προαγωγή υπηρεσιών και μέτρων για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ζωής στους ηλικιωμένους.

Μέσα

Άρθρο 3

Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της:

 1. με την συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του γήρατος στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 2. με την υποβοήθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους τομείς του γήρατος εν γένει, συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης ανάπτυξης και της γήρανσης, καθώς και την προώθηση των προσπαθειών για προοδευτική εξέλιξη των επί μέρους κλάδων της γεροντολογίας και της γηριατρικής,
 3. με την εκπόνηση προγραμμάτων, σχετικών με την αντιμετώπιση των προβλημάτων του γήρατος και την συστηματοποίηση, βελτίωση και το συντονισμό των παρεχόμενων στους ηλικιωμένους υπηρεσιών αλλά και με την ενεργοποίηση των ηλικιωμένων για την επίλυση των προβλημάτων τους και με την συμμετοχή στα σχετικά διεθνή συνέδρια,
 4. με την συνεργασία με τα αρμόδια στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακρατικά και κρατικά όργανα και υπηρεσίες, με τα διάφορα επιστημονικά και εκπαιδευτικά κέντρα καθώς και με όλες τις εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, συλλόγους και ιδρύματα, τα οποία ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του γήρατος και για την προστασία εν γένει των ηλικιωμένων,
 5. με τη μέριμνα για την βελτίωση της εκπαίδευσης των στελεχών των οργάνων και υπηρεσιών που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους,
 6. με την υποστήριξη και την προπαρασκευή προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών προς το γήρας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των ηλικιωμένων στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη, καθώς και με την διαφώτιση του ευρύτερου κοινού σε θέματα του γήρατος γενικά,
 7. με την οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, με την έκδοση συναφών αυτοτελών περιοδικών, δημοσιευμάτων και τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου,
 8. με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων, ινστιτούτων, ή ειδικών τμημάτων έρευνας, εκπαίδευσης, πρακτικών εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών,
 9. με την συνεργασία και την σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς και ξένες οργανώσεις, ενώσεις και ιδρύματα που ασχολούνται με τα προβλήματα του γήρατος και των ηλικιωμένων και με την συμμετοχή στα σχετικά διεθνή συνέδρια,
 10. και γενικά με κάθε μέσον, πρόσφορο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της Εταιρείας.

Τακτικά μέλη

Άρθρο 4

 1. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν όσοι αποδέχονται τους σκοπούς της Εταιρείας, εφ’ όσον με την επιστημονική, επαγγελματική ή και γενικότερη δραστηριότητα τους συντελούν στην προαγωγή των εν λόγω σκοπών. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν οργανισμοί, ιδρύματα ή νομικά εν γένει πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τα ζητήματα του γήρατος.
 2. Η εγγραφή μέλους εγκρίνεται μετά από πρόταση δύο μελών της Εταιρείας και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύντομο βιογραφικό σημείωμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού. Αν υπάρξει τυχόν απορριπτική απόφαση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.
 3. Με απόλυτη πάλι πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει τακτικά μέλη της Εταιρείας πρόσωπα τα οποία θα είναι ικανά κατά την κρίση του να συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην ευόδωση των σκοπών της.
 4. Όποιος γίνεται δεκτός σαν τακτικό μέλος εγγράφεται στο Μητρώο των μελών της Εταιρείας από τη στιγμή που θα καταβάλει το κανονισμένο δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

Άρθρο 5

 1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας ανάλογα με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις της, να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 2. Τα τακτικά μέλη που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία παρευρίσκονται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, παίρνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν μετά από 6 μήνες και να εκλέγονται στην διοίκηση μετά ένα χρόνο από την εγγραφή τους. Τα νομικά πρόσωπα μέλη της Εταιρείας μετέχουν στις εργασίες της Εταιρείας με εκπρόσωπο που ορίζεται από το καταστατικό τους ή με άλλο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Αποχώρηση μελών

Άρθρο 6

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από την Εταιρεία με δήλωσή του, που θα υποβάλλει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε μία τέτοια περίπτωση υποχρεώνεται να καταβάλλει την συνδρομή του έτους μέσα στο οποίο υπέβαλλε την δήλωση αποχώρησης του.

Διαγραφή μελών

Άρθρο 7

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, δικαιούται να διαγράψει από την Εταιρεία κάθε μέλος, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού ή με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί με τρόπον που να βλάπτονται ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα της Εταιρείας ή που κάνει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.
 2. Εάν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να του επιβάλει την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.
 3. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή ή επιβολή πειθαρχικής ποινής υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση.
 4. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται από την Εταιρεία τα μέλη, που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση τους. Το μέλος το οποίο μέσα σε 6 μήνες από την διαγραφή του καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές, εγγράφεται και πάλι, εφ’ όσον το θελήσει, στην Εταιρεία, ως νέο μέλος.

Τιμητικές διακρίσεις

Άρθρο 8

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου της Εταιρείας σε προσωπικότητες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίες αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην πρόοδο της έρευνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων του γραπτώς ή σε εκείνους οι οποίοι διετέλεσαν για πολλά χρόνια και με επιτυχία πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 2. Με ίδια απόφαση μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη της Εταιρείας Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας.
 3. Οι επίτιμοι πρόεδροι καλούμενοι ειδικά μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα δε επίτιμα μέλη χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Οι επίτιμοι Πρόεδροι και τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται σε χρηματικές καταβολές προς την Εταιρεία.
 4. Με ειδικό κανονισμό ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να καθιερωθούν και άλλες διακρίσεις και αναγνωρίσεις, (βραβεία, μετάλλια, κλπ.) σε πρόσωπα, τα οποία επιδεικνύουν αξιόλογη δράση στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της προστασίας του γήρατος γενικά και προσφέρουν υλική ή ηθική υποστήριξη στην Εταιρεία.
 5. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται και από την Γενική Συνέλευση μπορούν να δημιουργηθούν και ειδικές κατηγορίες μελών, (επικουρικών, προσέδρων, αντεπιστελλόντων, κλπ.) ευεργετών και συνδρομητών της Εταιρείας των οποίων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται με κανονισμό ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Πόροι

Άρθρο 9

Πόροι της Εταιρείας είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε δραχμές 000 και όταν αφορά νομικά πρόσωπα σε δραχμές 10.000. Το ποσό αυτό της εισφοράς μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται αντίστοιχα σε δραχμές 000 και 5.000 και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη θεληματική πρόσφορα μελών ή τρίτων.
 4. Τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

 1. Η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί οι οποίοι έλαβαν τους περισσότερους
  ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέας Διοίκησης όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο εκτός εάν υπάρχει ανυπέρβλητο εμπόδιο και δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή εκλογών.

Άρθρο 11

 1. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής από το πρώτο κατά σειρά πλειοψηφίσαντα μέλος και σε περίπτωση ισοψηφίας, το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος ασκεί χρέη προσωρινού Προέδρου, και εκλέγει με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία: Πρόεδρο, πρώτο και δεύτερο Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παραιτούνται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν επιτυχίας. Αιτία παραίτησης θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία του μέλους σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όσες φορές υπάρξει ανάγκη ή αν ζητηθεί αυτό από 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να το συγκαλέσει μέσα σε 7 ημέρες.

Άρθρο 12

 1. Το Διοικητικά Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και απαραίτητα μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.
 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται διαφορετική ρύθμιση από το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Άρθρο 13

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τον σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό την αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση.
 2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει γενικά τα έξοδα της Εταιρείας. Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για την απονομή τιμητικών διακρίσεων που προβλέπονται από το Καταστατικό. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με τις άλλες οργανώσεις. Συστήνει επιτροπές οι οποίες βοηθούν το έργο του ή άλλα συλλογικά όργανα (ομάδες εργασίας, κλπ.) με μέλη του ή μέλη της Εταιρείας ή και από τρίτα πρόσωπα και καθορίζει τα έργα, τη θητεία και τον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργούν.
 3. Με ειδικές αποφάσεις του οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε ένα ή/ και περισσότερα του μέλη.

Πρόεδρος

Άρθρο 14

 1. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον της Διοίκησης, των Δικαστηρίων και γενικά από οιασδήποτε άλλης αρχής. Δίνει κάθε ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανακαλεί αυτές. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός των αρχαιρεσιών. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα, τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές είσπραξης χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες, κλπ. της Εταιρείας.
 2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου αναπληρώνει αυτόν ο πρώτος αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο δεύτερος αντιπρόεδρος. 0 Προεδρεύων αντιπρόεδρος έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά του Προέδρου.

Γενικός και Ειδικός Γραμματέας

Άρθρο 15

 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών καθώς και της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τις υποθέσεις της Εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού-Συμβουλίου. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία επί των πεπραγμένων. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, το αρχείο, το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και το μητρώο των μελών. Φυλάσσει την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμής και τα εξερχόμενα έγγραφα και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνες που ασκούνται από τον Ειδικό Γραμματέα.
 2. Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
 3. Προς βοήθεια του Γενικού και του Ειδικού Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει βοηθούς από τα μέλη του ή και από τα υπηρεσιακά όργανα της Εταιρείας.

Ταμίας

Άρθρο 16

 1. O Ταμίας εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό, διαχειρίζεται το Ταμείο της Εταιρείας και ευθύνεται για κάθε οικονομική ανωμαλία. Εισπράττει τα χρήματα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Πληρώνει τα εντάλματα και τις εντολές, αφού πρώτα υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Για κάθε δαπάνη, εκτός των τακτικών και συνήθων για τις οποίες υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τα χρήματα της Εταιρείας, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες που καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναλαμβάνει μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρα λογαριασμό εσόδων και εξόδων μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου και τον απολογισμό του τρέχοντος έτους, οι οποίοι υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεώνεται να παρουσιάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισης όποτε του ζητηθούν.
 5. Όταν απουσιάζει ο ταμίας τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται απ’ αυτά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η και σε υπηρεσιακό όργανο της Εταιρείας.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας.
 2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει: Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία γίνεται κάθε τρία χρόνια. Για την έγκριση ή όχι του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και για την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για τα Θέματα, τα οποία ορίζει ρητά το καταστατικό ή ο νόμος. Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού. Για τη διάλυση της Εταιρείας. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει σε αυτήν για έγκριση.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στους τρεις πρώτους μήνες, έκτακτα δε όσες φορές αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικά Συμβούλιο, η οποία θα αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
 4. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται η διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του περασμένου και του προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους και του προγράμματος της μελλοντικής δράσης της Εταιρείας καθώς επίσης και η συζήτηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή της.
 5. Στην ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται κάθε τρία χρόνια η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ειδικά στην Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών προεδρεύει ένα, από τα παλαιότερα σε ηλικία μέλος της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται από την Συνέλευση. Κάθε μέλος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα, το οποίο θέλει να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία να υποβάλλει έγγραφη δήλωση. O πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλείται στα γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν καλυφθεί για τις προβλεπόμενες θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται σχετικές προτάσεις αυτοπροσώπως ή από τρίτα μέλη απευθείας στη Συνέλευση.
 6. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται με ψηφοδέλτια, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, την φροντίδα της οποίας έχει τριμελής από τα μέλη της Εταιρείας Εφορευτική Επιτροπή, που ορίζεται ύστερα από υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο εκλογέας δε ψηφίζει 9 για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θέτοντας στα ονόματα αυτά σταυρό προτίμησης. Δεν αποκλείονται όμως και ψηφοδέλτια κατά παράταξη. Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικά πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 7. Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικά Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα, και πρέπει να αναγράφουν τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης, καθώς επίσης και την ημερήσια διάταξη αυτής. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξή της.
 8. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο του αριθμού των μελών τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία. Όταν δεν υπάρχει απαρτία ή Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας οπότε και θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
 9. Όταν ένα μέλος της Εταιρείας δεν μπορεί να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση μπορεί να θεωρηθεί παρόν και να ψηφίσει αντί αυτού άλλο μέλος το οποίο είναι εγγράφως εξουσιοδοτημένο. Ποτέ όμως μέλος της Εταιρείας δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει στη συνέλευση περισσότερα από ένα μέλος.
 10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αρκεί σχετική πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών που ψήφισαν. Με το ίδιο ποσοστό πλειοψηφίας των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζεται και n διάλυση της Εταιρείας καθώς και η τύχη της περιουσίας της, εφ’ όσον τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου.

Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 18

 1. O έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και χρόνο με το Διοικητικό Συμβουλίου με θητεία τριών χρόνων. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας. Η Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο, o οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.
 2. Η επιτροπή ελέγχει κατά πόσον είναι νόμιμες η οικονομική διαχείριση και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση αντίστοιχα να δώσει. Κάθε έγγραφο στοιχείο το οποίο του ζητείται και κάθε πληροφορία που η επιτροπή κρίνει σκόπιμη, χρήσιμη ή απαραίτητη για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 19

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, και μπορεί εκτός από την επωνυμία της Εταιρείας να περιέχει και το έτος ίδρυσής της, την έδρα και ακόμα και συμβολική ένδειξη κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

 1. Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μερόπειο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών αποφασίσει για βάσιμους λόγους διαφορετικά και διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία σε ανάλογο σωματείο με κοινούς σκοπούς της Εταιρείας.
 2. Ό, τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και σύμφωνα πάντοτε προς το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι άρθρα και ψηφίστηκε ομόφωνα την 4η Απριλίου 1994. Η Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία αναγνωρίστηκε σαν Σωματείο και το Καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1969/1977 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.