Στόχοι και αποστολή

Μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις της, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) προσπαθεί να κάνει πράξη το όραμά της σχετικά με τους ηλικιωμένους στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Ε.Γ.Γ.Ε. ευελπιστούν:

  • στην προώθηση λύσεων για τα θέματα που άπτονται της Τρίτης Ηλικίας (εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, συνεργασία με άλλους φορείς, κλπ.)
  • στη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, οργανώσεις ηλικιωμένων και συνταξιούχων και την τοπική αυτοδιοίκηση.
  • στη δημιουργία δομών με ποιοτικές υπηρεσίες από συνεργαζόμενους φορείς και μέλη της Ε.Γ.Γ.Ε.
  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας.
  • στην καλύτερη εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας.
  • στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων στη χώρα μας.