Αριθμοί λογαριασμού τραπέζης

Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ:   GR0801720290005029076558562

BIC/SWIFT: PIRBGRAA