Πρόταση της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας αναφορικά με τα προγράμματα αγωγής υγείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πρόταση της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας αναφορικά με τα προγράμματα αγωγής υγείας «Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2018 – 2019» όπως εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σύνδεσμος στη Διαύγεια